မက္ခ႐ို အသင္းဝင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္

အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္ အခမဲ့ မွတ္ပံုတင္ပါ

  • 1
    မက္ခ႐ို စာေစာင္မွ ရရွိေသာ ပရုိမိုးရွင္းမ်ား
  • 2
    လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား
  • 3
    မက္ခ႐ိုမွ က်င္းပေသာ အထူးျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္
Scroll to Top