အသင္းဝင္ရန္လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

လက္လီအေရာင္းဆုိင္၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ဟုိတယ္၊ အေကြ်းအေမြး ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ရံုးမ်ား၏ ၀ယ္ယူမႈ တာ၀န္ခံ၊ ကိုယ္စားလွယ္ (သို႔မဟုတ္) ပိုင္ရွင္ ျဖစ္ရမည္။

အသင္းဝင္ရန္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ဆိုင္ / စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္
 
 
ကုမၸဏီတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ
(သို႔မဟုတ္)
ေစ်း၀ယ္တာ၀န္ခံမန္ေနဂ်ာ
တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ
လုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမွ
တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ

 

* ဆုိင္ရွင္မွ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္၍ အသင္းဝင္ကတ္ မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္သြင္းေပးရမည္။
• လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ထံမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းခံရသူ အမည္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းေၾကာင္း အေထာက္အထားစာ၊
• လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲေျပာင္းခံရသူ၏ ႏုိ္င္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမိတၱဴ

Scroll to Top