မက္ခရိုစတိုးဆိုင္၏ စီစဥ္ဖြဲ႔စည္းမွႈပံုစံ

သင္၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အက်ိဳးတူစီးပြားဖက္ေကာင္းျဖစ္ရန္ဟူေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကတိကဝတ္ႏွင့္အညီ
စားေသာက္ကုန္ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆုိင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ မက္ခ႐ိုမွ ဆိုင္ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
Scroll to Top