မက္ခ႐ို ကုမၸဏီ အေၾကာင္း

ဆီယမ္မက္ခ႐ိုုကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားကို အဓိကအေျခခံထားေသာ လက္ကားအေရာင္းစင္တာအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ “မက္ခ႐ို” အမည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ မက္ခ႐ိုမွ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ အေကၽြးအေမြးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ားအား ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းပုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ခ်ဲ႕ထြင္လ်က္ရွိပါသည္။ မက္ခ႐ိုုိမွ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေရွ႕ရႈ၍ အက်ိဳးတူ စီးပြားဖက္မ်ား၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အျမတ္အစြန္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ မက္ခ႐ိုသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လူမႈေရးဝတၱရားျပည့္ဝစြာျဖင့္ ” သင့္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္း” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္႐ွိပါသည္။ ေအရိုေကာ္မာရွယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ လက္ေအာက္ရွိ မက္ခရိုျမန္မာသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဆိုင္ယမ္ မက္ခရို ကုမၸလီမိတက္ (Siam Makro Public Co.,Ltd) မွ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္အ၀ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေအရို ေကာ္မာရွယ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေရာင္းေနရာ (၇,၀၀၀) စတုရန္းမီတာအက်ယ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေပါင္း (၁၂,၀၀၀)ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပထမအႀကိမ္ စတိုးဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

Scroll to Top